Algemene voorwaarden Flowtrackers® BV

Artikel 1     Definities

 1. Flowtrackers® BV gevestigd te Druten, KvK-nummer 71828869, wordt in deze algemene verkoop- & betalingsvoorwaarden aangeduid als Flowtrackers®;
 2. De wederpartij van Flowtrackers® wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever;
 3. Partijen zijn Flowtrackers® en opdrachtgever samen;
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten tussen partijen.

Artikel 2     Toepasselijkheid algemene verkoop- & betalingsvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Flowtrackers®;
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen;
 3. De overeenkomst bevat voor Flowtrackers® steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3     Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is;
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Flowtrackers® opgegeven bankrekeningnummer;
 3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim Vanaf dat moment is Flowtrackers® gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Flowtrackers® tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, dan is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Flowtrackers®. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten;
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Flowtrackers® op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Flowtrackers®, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Flowtrackers® te betalen.

Artikel 4    Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van Flowtrackers® zijn 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod;
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5     Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van Flowtrackers® genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de Flowtrackers® niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen;
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen;
  Indien er geen vaste prijs is kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Flowtrackers®, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;
 4. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Flowtrackers® gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uitvallen, dient Flowtrackers® de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10%, uitkomt.

Artikel 6     Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Flowtrackers® heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks vanaf het begin van het kalenderjaar aan te passen;
 2. Aangepaste tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 7     Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar aan Flowtrackers®;
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Flowtrackers® meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen;
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Flowtrackers® ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit;
 4. Opdrachtgever vrijwaart Flowtrackers® voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde;
 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Flowtrackers® de betreffende bescheiden;
 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Flowtrackers® verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8     Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan Flowtrackers® op elk gewenst moment te beëindigen;
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Flowtrackers® te betalen;

Artikel 9    Uitvoering van de overeenkomst

 1. Flowtrackers® voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit;
 2. Flowtrackers® heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden;
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot;
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Flowtrackers® tijdig kan beginnen aan de opdracht;
 5. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat te allen tijde de montagevoorschriften

Artikel 10     Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Flowtrackers® wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever Flowtrackers® schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11    Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Flowtrackers® stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte;
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Flowtrackers® opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in;
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Flowtrackers® daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12     Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6,75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Flowtrackers® in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Flowtrackers® kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Flowtrackers® onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Flowtrackers® kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Flowtrackers® niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Flowtrackers® niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
 2. Flowtrackers® is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Flowtrackers® als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13    Verrekening

 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Flowtrackers® te verrekenen met een vordering op Flowtrackers®.

Artikel 14    Opschorting

 1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 15     Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16      Verval van de vordering

 1. Elk recht op schadevergoeding door Flowtrackers® vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17      Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van Flowtrackers® die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal;
 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18     Aansprakelijkheid schade

 1. Flowtrackers® is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij deze de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt;
 2. In het geval dat Flowtrackers® een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium;
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis;
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Flowtrackers® aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Flowtrackers® bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken;
 5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Flowtrackers® voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Flowtrackers® of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 19     Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. In het geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Flowtrackers® verschuldigd zijn;
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 20     Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Flowtrackers® tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Flowtrackers® geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 21    Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Flowtrackers®. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Flowtrackers® in staat is hierop adequaat te reageren;
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Flowtrackers® gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22     Eigendomsvoorbehoud, opschoningsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Flowtrackers® totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Flowtrackers® zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen;
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Flowtrackers® het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Flowtrackers® worden tegengeworpen;
 3. Flowtrackers® is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Flowtrackers® het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald;
 5. In geval van liquidatie, Insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23     Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen behoudt Flowtrackers® alle intellectuele, absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.;
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Flowtrackers® worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt;
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Flowtrackers® aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke Informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel eniof derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 24     Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt;
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie,
  1. a) die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. b) waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al In Zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  3. c) die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;
  4. d) die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode á drie jaar na eindiging daarvan

Artikel 25     Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Flowtrackers® een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade;
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Flowtrackers® waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 26     Niet-overname personeel

 1. Opdrachtgever neemt geen medewerkers van Flowtrackers® (of van ondernemingen waarop Flowtrackers® ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 27     Geschillenbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Onze klanten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.